Breaking News
synagogue
synagogue

תצוה

פרשת תצוה

 

 

כח, ב, ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת

רבי גרשון העניך מאלכסנדר ורבי מאיר שמחה כהנא אמרו שניהם בסגנון אחד:

אדם יכול להתחפש ולהיות גנרל ואפילו מלך, אבל אדם לא יכול להתחפש לרבי. שהרי איך מתחזים לרבי? חובשים שטריימל, לובשים קאפוטה של משי, מעמידים גבאי ונוטלים פדיונות. אבל מי שעושה כך באמת הפך לרבי, שהרי זו  מהות ה”רביות” בימינו.

 

 

כח, לה, ונשמע קולו בבואו אל הקודש

בעיירה פונביז’ היה חזן טוב שאמרו עליו שכשהוא אומר “ומפני חטאינו גלינו מארצנו” נשמע קולו כקול כהן גדול.

לימים הלך החזן לעולמו, ובנו, שלא היה לו קול ערב כמו של אביו, מילא את מקומו וניסה להחזיק בניגוני אביו.

אמר אחד: ה”ומפני חטאינו” הוא אכן של אביו, אבל ה”ואין אנחנו יכולים” הוא שלו.

 

 

כט, מה, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלקים

כשהיה רבי נפתלי מרופשיץ נער, בא אליו יהודי אחד ואמר לו:

“נפתלי, קח זהוב ותגיד לי איפה גר רבונו של עולם”.

ענה לו הנער: “קח שני זהובים ותגיד לי איפה הוא לא גר”.

 

 

לד, ו, ולא ידע איש את קבורתו

ז’ באדר חל תמיד בשבוע של פרשת תצוה (הגר”א)

נהגו  בחברא קדישא  לערוך סעודה גדולה בז’ באדר. באחת השנים ערכו החברא קדישא בעיר סעודה ובה אכלו ושתו כדבעי, וכשהיו בגילופין ביקשו מרב העיר, רבי יצחק אוירבך, לשאת דברי תורה.

“רבותי”, אמר הרב אוירבך, “משה רבנו נקבר בז’ באדר על ידי הקב”ה בעצמו, “ולא ידע איש את קבורתו”. מדוע הקב”ה היה צריך לעסוק בכך בעצמו? איפה החברא קדישא? ושנית, למה לא גילו לחברא קדישא את מקום קבורת משה, הרי הם יכלו לעשות הון תועפות ממכירת חלקות  ליד החלקה של משה רבנו?

“ההסבר הוא”, המשיך הרב, “שבז’ באדר החברא קדישא עורכת סעודה גדולה ואנשיה שתויים כלוט ולא היה מי שיתעסק בקבורת משה, ולכן נאלץ הקב”ה לעסוק בכך. זו הסיבה גם שלא היה למי לגלות איפה קבור משה, וכך הפסידה הח”ק הזדמנות לעשות הון.

 

 

אודות מערכת

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.