Breaking News
שק
הכנסת כלה

הכנסת כלה

הפסק

שני גבאים פנו לעשיר קמצן בבקשה שיתן נדבה להכנסת-כלה, ומצאו אותו כשהוא בתפילה. רמז להם האיש שאסור לו להפסיק.

אמרו לו הגבאים:

“לדבר אסור לך, אבל לשמוע מותר.  באנו להתרים להכנסת כלה”

מיד הפסיק המתפלל ואמר:

“אם-כן, הרי זה דבר-מצוה ומותר להפסיק. להכנסת כלה אני לא נותן”.

אודות מערכת

Check Also

Abstract color

מתעטף בטלית

יהודי המיר את דתו. יום אחד ראו והנה הוא מתעטף בטלית, מניח תפילין, אוחז סידור ומתפ

geometric shape

למדני חוקיך

הכומר של העיר הבטיח אלף רובל למי שימיר את דתו, ושני קבצנים יהודים החליטו

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.