Breaking News
Home | חומש ויקרא | קדושים

קדושים

יט, לב, מפני שיבה תקום

והעמים

מומר פנה לרבי יונתן אייבשיץ, ושאל: התורה מצווה לקום לפני תלמיד חכם וזקן, ומאידך חז"ל אומרים שסגולה להינצל מכלב רע היא לשבת לידו. מה יעשה, אם כן,

קרא עוד »